Kallelse till årsmöte i Blekets fritidsförening 2024

Söndagen den 3 mars 2024 kl. 15
ett fysiskt möte i Bleketskolans matsal och online via Microsoft Teams

OBS! Om du vill delta via Teams, anmäl dig via formuläret här senast tisdagen den 27 februari. Möteslänken skickas till de anmälda per epost. Om du vill delta fysiskt på plats behöver du inte anmäla dig.

Alla medlemmar 2024 är välkomna! 

Inte medlem för 2024 än? Det blir du snabbt och lätt här!

Dagordning

 1. Årsmötets öppnande
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 4. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare
 5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
 6. Fastställande av dagordning
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse
 8. Styrelsens ekonomiska rapport
 9. Revisorernas berättelse
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 11. Fastställande av medlemsavgifter
 12. Val av ordförande
 13. Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter
 14. Val av revisorer och suppleanter
 15. Val av valberedningen och suppleanter
 16. Blekets kapell
 17. 50-årsjubileum
 18. Programmet för 2024
 19. Inkomna motioner
 20. Övriga frågor
 21. Årsmötets avslutande